Databeskyttelsesdagens prisvinder 2015

Databeskyttelsesdagen på Christiansborg blev indledt onsdag morgen med at Bertel Haarder overrakte den ærefulde danske pris for databeskyttelse.

Prisen gives for initiativer, der f.eks. har sat gang i den generelle sikkerhedsdebat, skabt opmærksomhed om databeskyttelse eller muliggjort eller inspireret til en bedre beskyttelse af personlige oplysninger.

Blandt et bredt felt af kandidater er fundet tre finalister, som en prisjury har voteret blandt, for at finde den endelige vinder af Databeskyttelsesdagens Pris 2015.

”De tre finalister har på hver sin måde sat deres tydelige aftryk i den vigtige sikkerhedsdebat, og har alle været med til at styrke danskernes opmærksomhed på databeskyttelse,” siger juryens formand, Ian Erdmann, tidligere Corporate Information Security Officer hos H. Lundbeck A/S.

De tre finalister fik følgende ord med på vejen fra juryen:

·         Rasmus Theede, KMD – ”for med stor fagindsigt, at kommunikere it-sikkerhed ud i et letforståeligt sprog.” Rasmus er direktør for kvalitet og sikkerhed i KMD, medlem af IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed.

·         Google – ”for indsatsen med at bringe databeskyttelse ud til ikke-tekniske masser.” Google tilbyder borgere og virksomheder adgang til krypteret kommunikation via e-mail og mobile enheder og et betjeningspanel, der giver brugeren overblik og kontrol over deres data”

·         Anders Kjærulf, Radio24syv – ”for i en årrække, uge efter uge i radioen med programmet ”Aflyttet” at dække emner om databeskyttelse og overvågning.”

Og vinderen er….
Vinderen af Databeskyttelsesdagens Pris 2015 er Anders Kjærulff, Radio 24syv, for programmet Aflyttet.

”Anders Kjærulff har vedholdende bidraget til oplysning om databeskyttelse og sikkerhed fra mange forskellige vinkler igennem sine programmer. Den indsats skal belønnes – og så vil det jo være fint hvis programmet Aflyttet fik en mere bred eksponering og flere fik øje på denne lille perle” fortæller Ian Erdmann.

På en delt andenplads kom IT-virksomheden Google samt IT-sikkerhedseksperten Rasmus Theede fra KMD.

”Prisjuryen takker for de mange indstillede kandidater til Databeskyttelsesdagens pris. Vi håber vinderen Anders Kjærulf fra Radio 24syv, og finalisterne Google samt Rasmus Theede fra KMD vil inspirere privatpersoner, virksomheder, politikere og journalister til at arbejde målrettet og seriøst med databeskyttelse også fremover.” fortæller Ian Erdmann.

Se mere om prisen her

Databeskyttelsesdagen blev afholdt d. 28/1 på Christiansborg med deltagelse af politikere og flere hundrede eksperter fra myndigheder og virksomheder, med fælles interesse i at debattere databeskyttelses udfordringer og muligheder. Databeskyttelsesdagen er tilknyttet Europarådets internationale databeskyttelsesdag, som et dansk opmærksomhedsskabende tiltag, stiftet i 2011 på initiativ af en kreds af organisationer og interessenter, der uden partipolitisk tilknytning og uafhængig af specifikke myndigheds- og erhvervsinteresser har til formål at bane vejen for en bedre databeskyttelse i Danmark.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Konferenceprogrammet for Databeskyttelsesdagen 2015 er nu offentliggjort

Konferenceprogrammet for 4. nationale konference i anledning af Databeskyttelsesdagen 28. januar 2015 på Christiansborg er nu offentliggjort.

Som ved de tidligere arrangementer fastholder organisationskomiteen og programkomiteen konferencens faglige indholdsprofil som lavpraktisk og med en dansk indfaldsvinkel. Deltagerne skal i høj grad kunne forvente ikke alene at blive opdateret på den nyeste fagviden, men også at være i stand til umiddelbart at kunne træffe mere præcise beslutninger.

Konferencens titel er “Databeskyttelsens dilemmaer”

Vi skal hver dag træffe nogle valg og ofte nogle svære valg, fordi hensyn og interesser ofte er modsatrettede. Vi lever i en verden, hvor vi skal balancere synspunkter og argumenter og afveje dem mod hinanden. Det gælder også, når databeskyttelsen mere og mere er inde over mange af dagligdagens beslutninger. Hvordan og hvornår føler vi os overbevist om, at vi har trukket det rigtige valg ?

Der bliver sat fokus på en række emner, som både  er aktuelle og som perspektiverer problemstillingen eller udfordringen og forhåbentlig kan starte en engagerende debat, der er blevet mere og mere vigtig og nødvendig på baggrund af det sidste års tid med overraskende databrud og afsløringer af overvågning både i Danmark og i udlandet med vidtrækkende konsekvenser til følge.

Temaerne er:

  1. Arbejdsgiver/lønmodtager
  2. Sundhedsregistre og beskyttelse af patientdata
  3. Indførelse af ny teknologi
  4. Etiske, juridiske og praktiske værdikonflikter i dansk lov og EU-ret samt
  5. Sikkerhed og retssikkerhed

Det sidste tema afvikles som den afsluttende paneldebat.

For enhver, der beskæftiger sig med databeskyttelse er det vigtigt at vide hvad retstilstanden er på området. Derfor er det en selvfølge, at den centrale myndighed, nemlig Datatilsynet, får lejlighed til at “aflægge årsrapport” om det seneste års afgørelser og iagttagelser.

Siden  EU´s reformpakke blev lanceret i 2012 i København på selve Databeskyttelsesdagen, som et af de første steder i Europa, har der været en livlig offentlig debat og været ført intense forhandlinger i alle EU-lande samt  i Ministerrådet og i EU-Parlamentet. For udenforstående har det været svært at følge med og få en fornemmelse af hvor det bærer hen. Den seneste officielle udmelding gentager, at en ny databeskyttelsesregulering vil blive gennemført i løbet af 2015. På konferencen kan man få den allerseneste og fuldstændige opdatering om status fra den ledende embedsmand i EU´s maskinrum.

Hvad man kan forvente sig om den kommende danske persondatalovgivning vil Danmarks førende juridiske ekspert, professor Peter Blume give et bud på.

På konferencen vil Databeskyttelsesdagen Pris for første gang blive uddelt til en person eller organisation, der har ydet et særligt bidrag til fremme af databeskyttelsen i Danmark.

Organisationskomiteen og programkomiteen er overbevist om, at have sammensat et spændende og indholdsrigt program samt formået at få en række af øjeblikkets fremstrædende personligheder til at medvirke og glæder sig til at byde alle interesserede velkommen.

Klik her for tilmelding til konferencen.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Efter-event: ”Overvågning, sikkerhed og tillid til digitale løsninger?”

Børsen

Igen i år gennemføres i samarbejde med IT-Btanchen en efter-event til Databeskyttelsesdagens konference på Christiansborg.

Arrangementet afvikles kl. 14.00-15.30 på Børsen  i form af en rundbordsdiskussion med titlen:

”Overvågning, sikkerhed og tillid til digitale løsninger?”

IT-Branchens IT-Sikkerhedsudvalg opfordrer interesserede deltagere til Databeskyttelsesdagen til at tage del i et åbent dialogmøde på Børsen d. 28/1 kl. 14.00-15.30 til en drøftelse af:

”Om der er brug for ændret lovgivning, tydeligere vejledninger eller øvrige tiltag for at beskytte virksomheder, herunder it-leverandører mod overvågning, og/eller for at fastholde danske forbrugere og virksomheders tillid til digitale løsninger, herunder Cloud Computing.”

Deltagelse er gratis. Tilmelding sker direkte til bjb@itb.dk. Begrænsede pladser. Deltagere der allerede er tilmeldt Databeskyttelsesdagen vil have forrang.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Justitsministeren åbner Databeskyttelsesdagen 2014

Karen Hækkerup, Socialdemokratiet. Integrations- og Socialminister.

Justitsminister Karen Hækkerup holder åbningstalen på Databeskyttelsesdagens konference på Christiansborg 28. januar 2014.

Karen Hækkerup er netop tiltrådt som justitsminister, som afløser for Morten Bødskov, der i år bød velkommen til Databeskyttelsesdagen 2013.

Den 28. januar er af Europarådet indstiftet som international databeskyttelsesdag og fejres i 2014 for 8. gang. Den 28. januar er valgt, fordi konvention 108 også benævnt den europæiske konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger blev vedtaget på denne dato i 1981 med ikrafttræden 1. oktober 1985 og ratificeret af Danmark 6. oktober 1989. Konventionen er en hjørnesten i europæisk databeskyttelse og privacy og forløberen for EU´s databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

Databeskyttelsesdagen 2014 markeres flere steder i Danmark med konferencen på Christiansborg Slot, som dagens højdepunkt.

For tiden opfattes databeskyttelsen af mange som værende under pres i Danmark så vel som i hele Europa både fra visse erhvervsorganisationers side som fra politisk hold, hvilket især har manifesteret sig i forbindelse med Kommissionens forslag til reformpakke, der blev lanceret i 2012. Den senere tids afsløring  af NSAs omfattende overvågning og samarbejde med andre landes efterretningstjenester rejser endvidere det spørgsmål, om beskyttelse af privatlivet er illusorisk i et moderne digitaliseret samfund.

Det er altid relevant at vide hvad regeringen har at sige, men set i det ovennævnte lys, vil der nok være en del, der i særlig grad vil lytte til justitsministerens tale.

At justitsminister Karen Hækkerup har sagt ja til at holde åbningstalen på Databeskyttelsesdagen understreger under alle omstændigheder, at regeringen prioriterer beskyttelsen af den enkelte danskers personlige oplysninger. Det kan organisations- og programkomiteen kun notere sig med stor tilfredshed.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Efter-event: Kommercielle perspektiver på privacy

Børsbygningen

Databeskyttelsesdagen har i samarbejde med IT-Branchen fornøjelsen at invitere til en efter-event på børsen i umiddelbar forlængelse af Christiansborg-konferencen. Her vil der under uformelle former blive gennemført en rundbordssamtale om de kommercielle perspektiver på debatten om databeskyttelse og privacy.

Christian IV´s smukke og enestående børsbygning, der ligger et stenkast fra Christiansborg, er det perfekte sted til en diskussion om emner som f.eks. de forretningsmæssige og teknologiske muligheder, det økonomiske potentiale og innovative partnerskaber mellem offentlige og private aktører om  databeskyttelse og privacy.

Arrangementet gennemføres 28. januar 13:30 – 15:30. Der er et begrænset antal pladser  og deltagere på Databeskyttelsesdagen har fortrinsret. Der vil blive budt på et let traktement. Det er gratis at deltage.

For tilmelding og yderligere oplysninger henvises til IT-Branchen´s hjemmeside.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Konferenceprogrammet er klar

Konferenceprogrammet er nu klar. Organisations- og programkomiteen har formået at samle en perlerække af førende eksperter og opinionsdannere til at komme og øse af deres viden og indsigt. Derudover er det lykkedes at få justitsminister Morten Bødskov til at holde konferencens åbingstale. Han vil blive fulgt op af to markante folketingspolitikere, nemlig Karina Lorentzen Dehnhardt  fra SF, der er formand for Folketingets retsudvalg samt Socialdemokratiets IT-ordfører, Trine Bramsen, der samtidig er Folketingets officielle vært for arrangementet.

Man kan læse mere om samtlige indlægsholdere og paneldeltagere her.

Konferencens overskrift er “Databeskyttelse i øjenhøjde” og skal signalere at emnet, der af mange opleves som komplekst og diversiteret, vil blive formidlet på et højt fagligt niveau, men på  en nærværende og forståelig måde. Hermed håber organisations- og programkomiteen at kunne tiltrække et bredt udsnit af interesserede.

Indholdet  har en juridisk, etisk og teknologisk indfaldsvinkel. Samtidig er det bestræbt at sikre aktualitet, relevans  og innovation. Konferencen rundes af med en debat, hvor et panel vil krydse klinger med hinanden og sætte nogle udvalgte temaer på spidsen i en dialog med konferencens deltagere.

Konferenceprogrammet er tilgængeligt her.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Databeskyttelsesdagen inviterer til dialog som optakt til Christiansborg-konferencen

Som optakt til Databeskyttelsesdagen 2013, hvis danske hovedarrangement er  halvdagskonferencen på Christiansborg 28. januar 2013, vil en række inviterede politikere, organisationer, eksperter samt meningsdannere gæste-blogge på Computerworld’s privacy-blog.

Kampagnen, der løber op til konferencen, har til formål at skabe diskussion om databeskyttelsen i Danmark.

Databeskyttelse er både kompleks og forskelligartet, men berører ikke desto mindre os alle sammen. Det er Databeskyttelsesdagens fornemste mission at skabe opmærksomhed og udfolde debatten til alle afkroge af samfundet. Hvordan vi tager vare på vore egne og andres personlige oplysninger og hvordan man bevarer kontrollen over sine “digitale fodaftryk” må aldrig blive et elitært projekt.

De første indlæg vil blive afleveret af Jens Chr. Gjesing, borgmester i Haderslev, på vegne af KL,  Marie-Louise Knuppert,  LO´s internationale sekretær samt redaktionel udviklingschef i Berlingske Media Pernille Tranberg. Derudover vil Birgitte Kofod Olsen, formand for det nyetablerede Rådet for Digital Sikkerhed samt Trine Bramsen M.F. og Karsten Lauritzen M.F. følge op med bidrag. Endelig vil dj og tidligere radio- og tv-vært Philip Lundsgaard, der fornylig har været udsat for et identitetstyveri, fortælle hvad han mener, der bør gøres ved problemet.

Følg med på privacy-bloggen med RSS-feeds til Databeskyttelsesdagens blog.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat