International databeskyttelsesdag

  

Europarådet blev stiftet d. 5. maj 1949 i London og består i dag af 47 europæiske lande. Den 4. november 1950 blev den europæiske konvention om menneskerettighederne underskrevet i Rom af Europarådets daværende 15 medlemslande, herunder Danmark.

Menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder er tidligere proklameret i den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776, den franske erklæring om menneskerettighederne i 1789 og i Verdenserklæringen om menneskerettighederne, der blev vedtaget af Forenede Nationer den 10. december 1948.

Den europæiske konvention adskiller sig bl.a. fra verdenserklæringen derved, at hvor FN kræver af sine medlemmer, at de skal respektere menneskerettighederne, har Europarådet forpligtet sig til at garantere, at rettighederne bliver respekteret.

Det er Europarådets primære sigte, “at skabe et fælles demokratisk og retligt område på hele det europæiske kontinent, der sikrer respekt for dets grundlæggende værdier: menneskerettigheder, demokrati og retsstaten. Beskyttelse af personlige oplysninger og  privatlivets fred er derfor af stor betydning for Europarådets arbejde.

Den 28. januar er af Europarådet indstiftet som international databeskyttelsesdag og fejres i 2017 for 11. gang. Den 28. januar  er valgt, fordi konvention 108 også benævnt den europæiske konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger blev vedtaget på denne dato i 1981 med ikrafttræden 1. oktober 1985 og ratificeret af Danmark 6. oktober 1989. Konventionen er en hjørnesten i europæisk databeskyttelse og privacy og forløberen for EU´s databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

Det er et initiativ som Europarådet har taget med støtte fra Europa-Kommissionen for at skabe større opmærksomhed om databeskyttelse og privacy ikke kun på grund af den massive centralisering af oplysninger i forskellige edb-registre, der finder sted overalt, men også ud fra en klar erkendelse af, at der er en nøje sammenhæng mellem at sikre de fundamentale menneskerettigheder  herunder informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse på den ene side og befolkningernes velfærd og tryghed i Europa på den anden side.

Formålet er at give de europæiske borgere en lejlighed til at forstå, hvad personlige data er, hvad og hvorfor de indsamles og behandles og hvilke rettigheder borgeren har med hensyn til denne behandling. Borgeren bør også være opmærksom på mulige risici i forbindelse med ulovlig fejlekspedition og urimelig behandling af hans ellers hendes personlige data. Det er også hensigten med databeskyttelsesdagen at uddanne og informere den brede offentlighed om deres rettigheder, men også at give borgerne mulighed for at møde fagfolk og repræsentanter for relevante myndigheder. Over alt i Europa afholdes en lang række arrangementer for at øge bevidstheden om databeskyttelse og informere borgerne om deres rettigheder og god praksis, og dermed give dem mulighed for at udøve disse rettigheder mere effektivt.

Men i det hele taget hvordan defineres privatlivet og hvad betyder beskyttelse af privatlivet for den enkelte borger og for samfundet ? Det er nogle af de fundamentale spørgsmål man som stat og borger hele tiden bør forholde sig til.

Information om hvordan vi beskytter persondata og sikrer privatlivets fred er en løbende proces og ikke alene dygtigt tilrettelagte oplysningskampagner er nok. Målrettet læring og uddannelse med fokus på holdningsbearbejdning vil også være en vigtig del af den samlede indsats.

Flertallet af os  er nok blevet mere bevidste omkring databeskyttelse, men mange er stadig ubetænksomme og uopmærksomme, når vi har med personlige oplysninger at gøre. Det gælder både når det drejer sig om vore egne data og når vi behandler andres data i alle mulige dagligdags situationer. Etablerede hverdagsrutiner, nedarvede adfærdsnormer og indgroede vaner, som ikke er tilpasset den teknologiske og digitale udvikling og teknik og teknologier, der automatisk tager beslutningerne for os uden at vi helt er klar over konsekvenserne er en del af forklaringen på, at databeskyttelsen halter. Udfordringen består i, at vi er os databeskyttelsen bevidst lige i det splitsekund, hvor det er nødvendigt, at vi er det.

På grund af sin betydning markeres dagen og indsatsen for større bevågenhed om databeskyttelse og privatlivets fred ikke alene i Europa men også i USA og Canada samt en del andre ikke-europæiske lande med aktiviteter af myndigheder og en lang række private organisationer.

%d bloggers like this: