Om databeskyttelse

Nedenfor findes en samling af retlig information om databeskyttelse oplistet i omvendt kronologisk orden efter udgivelsesdato (de nyeste poster først).

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Fremsat den 25. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), offentliggjort 28. januar 2016

Europa-Kommissionens danske pressemeddelelse i anledning af offentliggørelsen af Aftale om Kommissionens EU-databeskyttelses-reform,  Bruxelles, 15 december 2015

Håndbog om europæisk databeskyttelseslovgivning udgivet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og Europarådet, april 2014

Regulation of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). Inofficial consolidated version after LIBE Committee vote provided by the rapporteur, 22. oktober 2013

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), engelsk udgave, 25. januar 2012

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), dansk udgave, 25. januar 2012

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger, 25. januar 2012

Modernisation of Convention 108: new proposals. Redegørelse (på engelsk) udarbejdet af den konsultative komite for modernisering af konvention 108, januar 2012

Update on the modernisation of Council of Europe Convention 108. Opdateret redegørelse (på engelsk) om revisionen af konvention 108, januar 2012

Databeskyttelse. En oversigt (på engelsk) over Europarådets juridiske instrumenter indenfor databeskyttelse udarbejdet af Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheder og juridiske anliggender, november 2010

2010/C 280/01. Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om styrkelse af tilliden til informationssamfundet ved at fremme databeskyttelse og privatlivets fred, 16. oktober 2010

Sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om sikkerheds-foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning) udstedt 15. juni 2000 i medfør af § 41, stk. 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med ikrafttræden 1. juli 2000

Persondataloven (lov om personoplysninger), stadfæstet 31. maj 2000 og trådt i kraft 1. juli 2000

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 28. januar 1981

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (OECD’s retningslinjer om beskyttelse af privatlivets fred og grænseoverskridende overførsel af personoplysninger), vedtaget 23. september 1980

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vedtaget 4. november 1950

%d bloggers like this: